Les ombres fermentaven.
S’inflaven, eren núvols,
precipitaven en el llot.
Es feien carn i sang
i aliment, i matriu.
Eren jo.

Anuncis