The Voice of the Devil

All Bibles or sacred codes have been the causes of the following Errors:
1. That Man has two real existing principles Viz: a Body & a Soul.
2. That Energy, calld Evil, is alone from the Body, & that Reason, calld Good, is alone from the Soul.
3. That God will torment Man in Eternity for following his Energies.

But the following Contraries to these are True:
1. Man has no Body distinct from his Soul for that calld Body is a portion of Soul discernd by the five Senses, the chief inlets of Soul in this age.
2. Energy is the only life and is from the Body and Reason is the bound or outer circumference of Energy.
3. Energy is Eternal Delight.

 

La Veu del Diable

Totes les Bíblies o codis sagrats han estat les causes dels Errors següents:
1. Que l’home té dos principis reals d’existència. Això és: un Cos i una Ànima.
2. Que l’Energia, anomenada Mal, ve només del Cos, i que la Raó, anomenada Bé, ve només de l’Ànima.
3. Que Déu turmentarà l’Home en l’Eternitat per causa d’haver seguit les pròpies Energies.

Però són els següents Contraris d’aquests que són Veritat:
1. L’Home no té un Cos distint de l’Ànima perquè el que s’anomena Cos és la porció de l’Ànima discernida pels cinc Sentits, les entrades cabdals de l’Ànima en aquesta edat.
2. L’Energia és l’única vida i ve del Cos i la Raó és el vogi o circumferència exterior de l’Energia.
3. L’Energia és la Delícia Eterna.

(Traducció de Segimon Serrallonga)

Anuncis